Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται για τρία χρόνια από όλα τα μέλη της, τακτικά και εκπαιδευόμενα. Ο πρόεδρος της Εταιρείας εκλέγεται χωριστά. Υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή (Ε.Ε.). Ο υπεύθυνός της εκλέγεται από το Δ.Σ. Τα τρία μέλη της προτείνονται από τον υπεύθυνο της Ε.Ε. και εγκρίνονται από το Δ.Σ..

Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. και της Ε.Ε. περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό και στον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας.

Στις 10.12.2017, μετά την παραίτηση από τη θέση Προέδρου του ιδρυτή και προέδρου της Eταιρείας για 35 χρόνια κ. Ματθαίου Γιωσαφάτ, ακολούθησαν εκλογές και στη συνέχεια η συγκρότηση των νεοεκλεχθέντων μελών σε σώμα, με τα εξής αποτελέσματα:

                         

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Παντελής

Αντιπρόεδρος: Φραντζιός Γεράσιμος

Γεν. Γραμματέας: Παλαιολόγου Μίνα              

Ταμίας: Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος

Μέλη: Βελισσαρόπουλος Χρήστος / Δαζέας Αλέξανδρος / Ξανθή Σταυριανού-Χαλίδα