Η ιδρυτική επωνυμία της  Ελληνικής Εταιρείας Aναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας ήταν Ελληνική Εταιρεία Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας. Ιδρύθηκε από τον Ματθαίο Γιωσαφάτ το 1983 χρονιά κατά την οποία   συνέστησε την πρώτη εκπαιδευτική ομάδα ομαδικής ανάλυσης αποτελούμενη από τους Ν.Ζήκο, Ε.Καλλιτεράκη , Δ.Κυριαζή , Μ.Νίλσεν, Δ.Ρήγα, Ν.Χαμπέρη κ.α. Τον αρχικό ιδρυτικό πυρήνα απάρτιζαν ψυχίατροι, ψυχολόγοι και  κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευόμενοι στην Ψυχανάλυση και στην Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία.

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για 3 χρόνια από όλα τα μέλη της, τακτικά και εκπαιδευόμενα. Ο πρόεδρος της Εταιρείας εκλέγεται χωριστά για να έχει αυξημένο κύρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει υποεπιτροπές με υπεύθυνους για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας όπως είναι οι τομείς δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, έρευνας κ.λ.π.
Υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή (ΕΕ). Ο υπεύθυνος της εκλέγεται από το ΔΣ. Τα τρια μέλη της προτείνονται από τον υπεύθυνο της ΕΕ και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία επιστημόνων που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ' εξαίρεσιν μπορεί να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση.

Υποκατηγορίες