Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία επιστημόνων που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ' εξαίρεσιν μπορεί να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση.

Η Εταιρεία στοχεύει επίσης να συμβάλλει στο μέτρο των δυνάμεών της στην γενικότερη κοινωνική και επιστημονική πορεία της χώρας, προβάλλοντας επιστημονικές απόψεις και προτάσεις βασισμένες στην ιδιαίτερη επιστημονική γνώση των ψυχολογικών δυναμικών που ρυθμίζουν την πορεία κάθε μεγάλης ή μικρής κοινωνικής ομάδας.