ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες από τον πρόεδρο της Εταιρείας κ. Ματθαίο Γιωσαφάτ στο τηλέφωνο 210 72 44 009 ή τον υπεύθυνο της Εκπαιδευτικής Επιτροπής κ. Παντελή Παπαδόπουλο στα τηλέφωνα 210-9819200 ή 6944342170 ή από τη γραμματεία (Τηλ.: 210 77 58 888). Μετά την αίτηση ακολουθούν 2-3 προσωπικές συνεντεύξεις προκειμένου να κριθεί η καταλληλότητα του υποψηφίου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας επιτελείται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία αποτελεί τμήμα της εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το καταστατικό της εταιρείας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί 5 χρόνια και περιλαμβάνει:
α) 5ετή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε αναλυτική ομάδα θεραπευτικού βιωματικού τύπου.
β) 5ετή συμμετοχή σε σεμινάρια πάνω στη Θεωρία της ψυχανάλυσης και στην Θεωρία & Τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας.
γ) Εποπτεία: ώρες (περίπου 200)
δ) Παρουσίαση εργασίας
ε) Κλινική Εμπειρία

Το θεωρητικό υπόβαθρο είναι ενιαίο και στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ψυχαναλυτική θεωρία των αντικειμενοτρόπων σχέσεων (object relations theory), όπως αυτή εφαρμόζεται στο άτομο, την οικογένεια και την ομάδα. Η θεραπευτική προσέγγιση στην Οικογενειακή Θεραπεία βασίζεται σε μια σύνθεση ανάμεσα στις ψυχαναλυτικές και συστημικές απόψεις.


Σχήμα 1: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

 
Το εκπαιδευτικό επιτελείο της Εταιρείας αποτελείται από: 
Εκπαιδευτές - Επόπτες (με αλφαβ. σειρά): Γιωσαφάτ Ματθαίος
Ζαχαριάδης Τρύφων
Κυριαζής Δημήτρης
Πανταζόγλου Χάρης
Παπαδόπουλος Παντελής
Τσαμπαρλή Αναστασία
Χατζούλη Αθηνά
Εκπαιδευτές - Αναλυτές (με αλφαβ. σειρά): Γιωσαφάτ Ματθαίος
Ζαχαριάδης Τρύφων
Κυριαζής Δημήτρης
Πανταζόγλου Χάρης
Παπαδόπουλος Παντελής
Τσαμπαρλή Αναστασία
Χατζούλη Αθηνά
Συνεργάτες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, τακτικούς και δόκιμους.
Προσκεκλημένους Συνεργάτες εκτός Εταιρείας.
Ο 1ος χρόνος περιλαμβάνει μια συστηματική εισαγωγή στην κλασική ψυχανάλυση, όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον S. Freud.
Ο 2ος χρόνος αφιερώνεται στις επόμενες εξελίξεις της ψυχαναλυτικής θεωρίας μέχρι σήμερα.
Ο 3ος και ο 4ος χρόνος περιλαμβάνουν μια εισαγωγή στη θεωρία της ομαδικής ανάλυσης (που ουσιαστικά είναι η ψυχαναλυτική θεωρία που αναπτύχθηκε στα δυο πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης με ανάπτυξη των εφαρμογών της στις ομάδες και την οικογένεια) και των ειδικών τεχνικών.
Στον 5° χρόνο γίνεται μια επανάληψη της ψυχαναλυτικής θεωρίας όπως αυτή εφαρμόζεται στο πλαίσιο της οικογένειας καθώς και ανάπτυξη ορισμένων στοιχείων και πρακτικών της συστημικής προσπέλασης. 

 Σχήμα 2: Πρόγραμμα Σπουδών

Ουσιαστικά το όλο πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια απαρτίωσης και σύνθεσης του κύκλου ζωής όπως βιώνεται από το άτομο μέσα στην αρχική του ομάδα, την οικογένεια και τις επόμενες κοινωνικές εργασιακές και άλλες ομάδες στις οποίες μετέχει, καθώς και στην καινούρια οικογένεια που δημιουργεί.

γ) Συμμετοχή για 3 χρόνια σε ομάδες εποπτείας όπου γίνεται συστηματι­κή εποπτεία της κλινικής εργασίας των εκπαιδευομένων με ομάδες, σε ζευγάρια και οικογένειες.
δ) Εκπόνηση δύο εργασιών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης:
Η πρώτη παρουσιάζεται στο 2o έτος σπουδών και έχει κυρίως θεωρητικό χαρακτήρα, ενώ η δεύτερη που επίσης παρουσιάζεται είναι κλινικοθεωρητική και αφορά την κλινική εργασία των εκπαιδευομένων που έχουν παρουσιάσει στις ομάδες εποπτείας. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάζονται και άλλες μικρότερου εύρους εργασίες.

Στο τέλος της εκπαίδευσης δίνεται ένας τίτλος σπουδών με τη μορφή Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης ο οποίος - όπως σε όλες τις παρόμοιες εκ­παιδεύσεις - δεν έχει προς το παρόν επίσημη κρατική επικύρωση. Όταν τελειώσει ευδόκιμα την εκπαίδευση του ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει αίτηση για να γίνει τακτικό μέλος της εταιρείας. Η εγγραφή του ως τακτικού μέλους δεν είναι αυτόματη αλλά εξαρτάται από την όλη εκπαιδευτική πορεία του. Την τελική απόφαση έχει η Εκπαιδευτική Επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΣ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει κλινική εμπειρία, ενθαρρύνεται να την αποκτήσει για τουλάχιστον 2 χρόνια, σε αναγνωρισμένα ψυχιατρικά ή παρεμφερή κέντρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εκαπαιδευτικής Επιτροπής