ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας είναι  μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με έτος ίδρυσης το 2013. Το καταστατικό της  εταιρείας εγκρίθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιανουάριο του 2013. Ιστορικά η Ελληνική Εταιρεία Αναλυτικής Ομαδικής & Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας αποτελεί τη μετεξέλιξη της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης & Οικογενειακής Θεραπείας σε μια προσπάθεια αναβάθμισης του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου της εταιρείας, αλλά και ενδυνάμωσης της διοικητικής της ικανότητας σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

Περισσότερα...
 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι η πλήρης και συστηματική εκπαίδευση στην ομαδική ανάλυση και οικογενειακή θεραπεία επιστημόνων που προέρχονται από επαγγέλματα ψυχικής υγείας όπως: ψυχίατροι, ψυχολόγοι & κοινωνικοί λειτουργοί. Κατ' εξαίρεσιν μπορεί να γίνουν δεκτοί και επιστήμονες από παρεμφερείς επαγγελματικούς χώρους, εφόσον κριθούν κατάλληλοι για μια τέτοια εκπαίδευση.

Περισσότερα...
 

ΔΟΜΗ

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για 3 χρόνια από όλα τα μέλη της, τακτικά και εκπαιδευόμενα. Ο πρόεδρος της Εταιρείας εκλέγεται χωριστά για να έχει αυξημένο κύρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει υποεπιτροπές με υπεύθυνους για τις επιμέρους δραστηριότητες της Εταιρείας όπως είναι οι τομείς δημοσίων σχέσεων, διεθνών σχέσεων, έρευνας κ.λ.π.
Υπεύθυνη για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή (ΕΕ). Ο Πρόεδρος της εκλέγεται από το ΔΣ.Τα τρια μέλη της προτείνονται από τον Πρόεδρο της ΕΕ και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περισσότερα...